Lirba ERP

És el software de gestió integrada que permet cobrir tots els processos de negoci de la petita i mitjana empresa de forma àgil i senzilla

Amb Lirba ERP obtindrà els avantatges que aporta un producte estàndard i integrat però sense perdre l’adaptació a les necessitats específiques de la seva empresa. S’ajusta al 100% a les particularitats de cada negoci, sigui quina sigui la seva estructura i activitat.

Lirba ERP es compon de tres mòduls principals: Lirba Comercial, Lirba Financer i Lirba Producció que es complementen amb els productes específics per a cada sector com Lirba Càrniques, Lirba Construcció, Lirba Industrial, Lirba Perfumeries o Lirba Turisme. Tots ells en constant evolució per ajustar-se als canvis normatius i tecnològics.

Lirba Comercial
  • Lirba Comercial

  • Lirba Producció

  • Lirba Financer

QUÈ ÉS LIRBA COMERCIAL

Lirba Comercial és l'aplicació que permet gestionar les compres, les vendes i el magatzem de forma centralitzada, combinant la facilitat d'ús amb les seves altes prestacions. Destaca per la visió global de tot el que envolta a un pressupost, comanda, albarà o factura permetent iniciar el procés en qualsevol punt del circuit de compres o vendes. Tot això acompanyat de múltiples consultes, estadístiques i llistats.

Realitzi albarans de compra ràpidament recollint informació d'un o diversos comandes, assigni lots i/o números de sèrie i creï i comptabilitzi factures sota un entorn senzill i eficient. Generi albarans de venda sense una comanda prèvia o a partir d'una preparació d'expedició, serveixi comandes parcials, generi una factura de taulell o tiquets per a terminals de punt de venda amb una aplicació simple i sòlida.

PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES

GESTIÓ DE NECESSITATS DE COMPRA

L'aplicació permet gestionar les seves compres en funció de les comandes de venda que li hagin arribat al sistema.

D'una manera fàcil i intuïtiva podrà controlar l'estoc dels seus productes per rotació, màxims, mínims, ...

FLEXIBILITAT EN TARIFES DE VENDA

Calcular automàticament els preus de tarifa a partir del preu de compra més el marge comercial, controlar els canvis de preus dels proveïdors abans de generar noves tarifes, decrements, preus especials per client i/o consum són algunes de les possibilitats que brinda Lirba Comercial.

COMISSIONS DE REPRESENTANTS

Versatilitat és la paraula que millor defineix aquest mòdul. Creï els percentatges i tarifes de comissions per famílies de clients, d'articles, per a un client, per un article, per a un sector o entre dates. Realitza liquidacions i llistats estadístics per múltiples criteris.

CONTROL ESTADÍSTIC DE COMPRA-VENDA

Una de les prioritats de les empreses ha de ser la d'organitzar i disposar correctament la informació per obtenir una visió detallada de la salut del seu negoci. Amb les estadístiques de compravenda de Lirba aconseguirà estar perfectament informat.

CONTROL DE DEVOLUCIONS

Gestionar les devolucions, les garanties i les reparacions és molt senzill amb el mòdul específic de Lirba Comercial.

INTEGRACIÓ AMB EDI

Podrà integrar i incorporar comandes, albarans i factures de venda a través d'EDI de manera fàcil, ràpida i automatitzada.

GESTIÓ DE CENTRES DE VENDA

Un dels mòduls més requerits és el de la gestió dels centres de venda amb TPV. Podrà controlar i centralitzar les dades, així com fer les liquidacions de caixa d'una manera simple i eficaç.

CONTROL DE MAGATZEMS

Controlar i gestionar múltiples magatzems i els traspassos de moviments entre uns i altres, incorporant valor a aquests moviments, treballar fins a set tipus de moviments diferents i consultar-los per qualsevol concepte són algunes de les prestacions d'aquest mòdul.

Els punts més destacats són:

- Gestió d'ubicacions manuals / automàtiques
- Optimització de les capacitats
- Extracció eficient de grans volums d'articles
- Gestió d'estoc mitjançant terminals de mà

CONTROL DE EXPEDICIONS / PACKING LIST

La preparació i confirmació d'expedicions de Lirba Comercial fan que aquest procés, normalment tediós i complicat, es realitzi de forma ràpida i eficient proporcionant tota la documentació necessària com són albarans de client, de transport, etiquetes, relacions, tot això ordenat segons diferents criteris . Per descomptat també incorpora l'elaboració del packing list a partir d'un full d'expedició.

QUÈ ÉS LIRBA PRODUCCIÓ

Lirba Producció ha estat creat per gestionar el procés productiu en l'entorn industrial. És una aplicació composta de diferents mòduls que permeten a l'industrial, amb l'ajuda dels nostres consultors, configurar l'entorn de treball que més s'ajusti a les seves necessitats.

L'aplicació és capaç de treballar en indústries on la seva producció sigui en sèrie i en les que la producció sigui de sèries curtes o orientades a projectes o prototips.

PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES

PRODUCCIÓ EN SÈRIE O ORIENTADA A PROJECTE

A causa de la seva gran versatilitat és possible treballar tant amb línies de producció en sèrie com amb projectes o prototips.

MÚLTIPLES ESCANDALLS PER ARTICLE

És possible mantenir diferents arbres de producció per a un mateix article i aplicar-los sistemes de càlcul de costos diferents.

DISTRIBUCIÓ DE COSTOS PER ARTICLE

L'usuari decideix de quina manera vol aplicar els costos per un article concret. És possible obtenir el cost d'un article des d'un preu estàndard preestablert, prenent com a referència el preu d'última compra o el preu mitjà de valoració d'estocs. De la mateixa manera podrem incloure o no una sèrie de costos generals parametritzats anteriorment. Aquest criteri s'aplica tant per a materials com per a operacions de producció.

GESTIÓ DE NECESSITATS DE COMPRA

El sistema crea una proposta de compra en funció de les mancances resultants de la posada en producció d'una o diverses fases. Aquesta petició serà validada des de compres (Lirba Comercial), tenint en compte paràmetres com comanda mínima o màxima. Un cop rebut el material aquest s'imputarà directament a l'ordre de fabricació i el sobrant, si ho hagués, passaria al magatzem indicat.

GESTIÓ DE CENTRES, MÀQUINES I OPERARIS

La gestió dels centres de treball, màquines que el conformen i operaris i característiques associades a cada un d'aquests conceptes són la base que ens permetrà crear una sòlida estructura per la seva posterior manipulació.

MARCATGES DE PRODUCCIÓ

Podem imputar marcatges de producció des de tres punts d'entrada molt diferenciats: manualment des del mòdul d'entrada de parts de producció, a partir de la recollida de dades en planta amb el mòdul de marcatges de producció o mitjançant la incorporació d'un arxiu extern provinent per exemple d'un sistema extern de recollida de dades.

SECTORS DE LIRBA PRODUCCIÓ

QUÈ ÉS LIRBA FINANCER

Lirba Financer està pensat per agilitzar i ajudar a resoldre la casuística comptable d'una manera ràpida i intuïtiva, sota un entorn senzill i amigable, alhora que robust.

La solució destaca per la seva eficient entrada d'assentaments, basada en documents, i un control exhaustiu de la gestió de cartera, sense oblidar el potent mòdul d'immobilitzat.

PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES

COMPTABILITAT GENERAL ENLLAÇADA AMB LA GESTIÓ DOCUMENTAL (DOCUWARE)

Lirba Financer va més enllà de la simple introducció de assentaments comptables, permetent a l'usuari definir quina manera i sota quin comportament han de ser introduïts. Per facilitar el seu treball Lirba Financer li proporciona una sèrie d'eines com la definició d'un pla matriu, contrapartides automàtiques, assentaments ràpids, consolidació d'empreses comptables, possibilitat de mantenir més d'un exercici actiu, control de divises, centres de treball i infinitat de opcions que satisfaran al més exigent dels nostres clients.

NORMATIVA FISCAL (NORMES IVA / IRPF)

L'aplicació permet un exhaustiu control dels aspectes fiscals de les empreses, incloent totes les normes per complir amb la normativa vigent.

CARTERA D'EFECTES (NORMES SEPA)

Seguiment és el concepte que millor defineix el funcionament de la gestió de cobraments i pagaments de Lirba Financer. Preguntes del tipus: a quina remesa incloem l'efecte?, quines factures conformen aquest efecte?, quina va ser la forma de pagament inicial d'aquest efecte?, quants impagats ha generat el client C?, com tenim la línia financera L?, es responen de manera immediata.

El tractament de remeses, les agrupacions d'efectes, la divisió d'efectes, l'enviament a arxiu de les normes bancàries 19, 32, 58, 34, 43 són algunes de les innombrables prestacions de la cartera d'efectes.

Tot això adaptat a les normes SEPA.

CONTROL DE RISC

Exhaustiu, podent saber en tot moment quin és el risc contret per clients, proveïdors, bancs o línies financeres.

CONTROL PRESSUPOSTARI

És possible definir múltiples pressupostos i aplicar-los als informes, definits per l'usuari, i retornant dades pel període i exercici actual i pel període i exercici anterior acumulats. Es poden definir pressupostos per compte, centre analític i període comptable.

CONTROL DE SALDOS VIUS

Imprescindible, control exhaustiu de la informació de cartera: origen, destí, transicions de tots els documents de cartera, cancel·lats i pendents.

ASSEGURANCES DE FACTURACIÓ (CRÈDIT I CAUCIÓ)

L'aplicació inclou diverses utilitats per a la correcta comunicació entre la seva empresa i les companyies d'assegurances de facturació, com ara "Crèdit i caució". Podrà notificar fàcilment els impagats, gestionar els riscos i el controlar el pagament per part de l'entitat asseguradora.

CONCILIACIÓ BANCÀRIA AUTOMÀTICA (NORMA 43)

És possible conciliar documents bancaris des de la pròpia pantalla d'introducció d'assentaments. Adaptada a la norma 43 permet la conciliació bancària automàtica a partir del fitxer proporcionat per la nostra entitat bancària o manualment si no disposem d'aquest fitxer.

UNITATS DE NEGOCI

Lirba Financer està pensat per suportar múltiples unitats de negoci permetent portar un control detallat del pressupost i dels ingressos i despeses de cada centre comercial o de producció de la seva empresa

IMMOBILITZAT

Un dels punts més tediosos i complexos de qualsevol gestió financera està resolt per Lirba Financer de manera brillant. Organitzat per equips ofereix la possibilitat de realitzar simulacions, crear diversos plans d'amortització per a un mateix element, control d'adquisicions, vendes, cancel·lacions, previsions d'amortització i per descomptat comptabilització dels elements a una data.

ANALÍTICA

Flexibilitat, l'usuari defineix les regles del joc. La seva estructura multidimensional i les lleis de repartiment donen pas a un control exhaustiu d'una forma àgil i senzilla.

LEASINGS I CRÈDITS

La comptabilització de les altes, les despeses, les quotes, la cancel·lació així com el quadre d'amortitzacions són algunes de les opcions que permeten un control íntegre dels leasings i crèdits. Sense oblidar el traspàs automàtic a immobilitzat.

ASSEGURANCES I CONTRACTES

El control de la renovació de les assegurances o contractes i la comptabilització de les quotes passen a ser una tasca ràpida i senzilla gràcies a Lirba Financer.

Camp obligatori *
El formulari ha estat enviat correctament.
Aviat ens posarem en contacte amb tu.
Moltes gràcies!
Hi ha hagut un problema enviant el formulari.
Si us plau, intenta-ho de nou passats uns minuts.